Loading...
Nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng

Nhóm NC tại lễ Công bố dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Nghiên cứu khoa học trong khoa Tài chính - Ngân hàng luôn được chú trọng và phát triển. Trong định hướng nghiên cứu của Khoa, nhóm nội dung về Quản trị công ty trong ngân hàng được xem là một trong những vấn đề trọng yếu.

Hoạt động từ tháng 12/2012 đến nay với trưởng nhóm là PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú cùng sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, TS. Đinh Xuân Cường, TS. Phạm Bảo Khánh, PGS.TS. Nhâm Phong Tuân, nhóm nghiên cứu về Quản trị công ty trong ngân hàng tập trung giải quyết các vấn đề về quản trị công ty trong ngân hàng, xây dựng các chỉ số đánh giá quản trị công ty trong ngân hàng, đánh giá tác động của quản trị công ty trong ngân hàng ở Việt Nam.
Các Đề tài/Dự án đã và đang thực hiện:
  1. Dự án "Nâng cao nâng lực quản trị công ty của các Ngân hàng thương mại Việt Nam" được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển của Chính phủ Úc; Thành viên nhóm thực hiện: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Xuân Cường, TS. Nhâm Phong Tuân
  2. Đề tài "Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị điều hành của các ngân hàng thương mại Việt Nam", PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú chủ nhiệm
Các bài báo/ báo cáo hội thảo đã công bố

  1. Impact of Ownership Structure and Bank Performance – An Empirical Test in Vietnamese Banks, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, TS Đinh Xuân Cường, Lại Anh Ngọc, Phạm Bảo Khánh, Vol.6, No.4, 2015
  2. Testing the relationship between corporate governance and bank performance - an empirical test in Vietnam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Phạm Bảo Khánh. Tạp chí: Asia Social Science, Vol.10, No.11, June 2014, Scopus ranhking
  3. Developing the corporate governnce index for Vietnam commercial banks. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Phạm Bảo Khánh. Tạp chí: International Journal of Finance and Economics Issues, June 2014, EconLit ranking
  4. Comparative study on corporate governance between state - owned bank and joint stock bank in Vietnam. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, ThS. Phạm Bảo Khánh. Tạp chí: SIU Journal of Management, the Vol.4, No.1, 2014
  5. Đánh giá tái cấu trúc hệ thống NH Việt nam sau 2 năm thực hiện. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, Số tháng 2 năm 2014
  6. Quản trị công ty trong ngân hàng Nghiên cứu điển hình tại NHTM CP và NHTM Nhà nước. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú (đồng tác giả). Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh tập 29, số 4/2013
  7. Phát triển bộ chỉ số CGI - quản trị công ty - ứng dụng cho 1 NHTM Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. Tạp chí: Tạp chí Kinh tế phát triển, 3/2013
  8. Studying the corporate governance index and implication for Vietnamese bank/ Quản trị Công ty - Kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng cho hệ thống NHTM Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. ThS. Phạm Bảo Khánh, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà. Tạp chí: Nagoya University & UEB, 10/2012 Tạp chí Ngân hàng, 9/2013

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn